[Class Tutors ]

Kang Guozheng Professor

Kan Qianhua Lecturer

Dong Dawei Professor

Zhao Duo Professor

Fang Xuming Professor

Qiu Wenge Professor

Yang Rongshan Associate Pr…

He Xiaoqiong Associate Pro…

Zhang Jie Associate Profes…

Li Yi Deputy Secretary